Ceaușescu la Târgoviște. 22-25 decembrie 1989, ediția a II-a

Autor:36,00 leiCod ProdusCS00301
ISBN978-606-537-263-4
Nr. pagini302
Nr. planșe0
Format13 x 20 cm

Email
Categorie: Etichetă:

Descriere

O nouă ediție a acestei lucrări este mai multe decât binevenită doar dacă luăm în considerare numărul foarte mari de citări în literatura de specialitate în condițiile în care volumul s-a epuizat la scurt timp după apariție fără a mai fi fost editat. Lucrarea semnată de Viorel Domenico a reprezentat unul dintre primele demersuri temeinice de deslușire a necunoscutelor evenimentelor din decembrie 1989, concentrându-se asupra scurtului interval de timp petrecut de N. Ceaușescu în garnizoana din Târgoviște.
Captivitatea lui N. Ceaușescu la Târgoviște între 22-25 decembrie 1989 a reprezentat subiectul a numeroase controverse, lămurite până în prezent doar parțial. Printre acestea putem menționa de pildă pretinsa tentativă de asasinare a acestuia prin otrăvire, precum și îndemnurile pe care comandantul garnizoanei susține că le-a primit de la diverși factori de răspundere din capitală pentru asasinarea soților Ceaușescu. Multe din aceste aspecte pot fi foarte greu lămurite pe baza arhivelor, având în vedere faptul că este puțin probabil ca ele să fi reprezentat subiectul unor consemnări scrise de orice fel. În aceste condiții, relatările martorilor oculari, impresiile și mărturiile acestora, mai ales atunci când sunt coroborate între ele sau cu puținele înregistrări documentare care se pot identifica, joacă un rol important în elaborarea unei narațiuni coerente a evenimentelor, cât mai apropiată de realitate. În acest caz, istoria orală reprezintă de departe principalul izvor aflat la îndemâna istoricului. Dacă în primii ani care au urmat evenimentelor din decembrie 1989, relatările au fost puține și îndoielnice în acuratețea lor, fiind puternic afectate de subiectivismul care domnea în mediile publicistice sub impactul evenimentelor, după un deceniu – cu referire la data primei apariții a acestei cărți – atmosfera cunoscuse schimbări semnificative. Acestea au permis consemnarea primelor mărturii orale privind evenimentele, cu detașarea pe care o permitea timpul trecut.
Interviul realizat de autor cu Andrei Kemenici, comandantul garnizoanei din Târgoviște, a reprezentat unul dintre primele demersuri consistente de elucidare a cronologiei celor trei zile petrecute de N. Ceaușescu la Târgoviște, introducând în circuitul public și științific mărturiile celui care a fost direct răspunzător de soarta soților Ceaușescu timp de trei zile. Cronologia întocmită de autor reprezintă de asemenea un instrument util de lucru, în ciuda completărilor pe care cercetările ultimilor ani le pot aduce. În cercetarea evenimentelor din decembrie 1989 așadar, lucrarea lui Viorel Domenico reprezintă o contribuție esențială căreia cei 15 ani trecuți de la prima apariție nu i-au diminuat valoarea ci, din contră, impun reeditarea sa ca o necesitate.

Cezar Stanciu
11.10.2014

Evenimentele din decembrie 1989 au devenit cea mai mare enigmă a istoriei României. Nici trecutul na­țional, nici cel universal nu duc lipsă de astfel de fapte nedeslușite, și ele fac obiectul încer­cărilor nume­roa­se de a le descâlci spre deliciul cititorilor. Față de toate aceste enigme, evenimentele din decem­brie 1989 au parti­cularitatea de a fi cele mai recente și de a se fi desfășurat sub ochii a milioane și milioane de oa­meni. De multe ori, misterul desfă­șu­ră­ri­lor din Româ­nia de la sfârșitul anului 1989 este comparat cu cel care învăluie asasinarea președintelui John F. Kennedy, uitându-se însă că, în acest caz, Comisia Warren a dat, totuși, o explicație coerentă (Lee Oswald este unicul vinovat). Adevărată sau nu, această ver­si­une își are articulația ei logică, întocmai ca și geome­trii­le neeucli­diene, care sunt întemeiate pe principiul că prin punctul exterior al unei drepte se pot duce o infinitate de paralele sau, dimpotrivă, nici una, deși linia de tramvai ne arată co­rec­­ti­tu­di­nea postulatului lui Euclid (prin punctul exterior al unei drepte se poate duce o singură paralelă). Explicațiile – multe – ofe­rite de bo­gata biblio­grafie consacrată evenimen­telor din de­cem­brie pă­că­tuiesc prin lipsă de coerență, întrucât ele nu pot oferi o ex­plicație, și logică, și spriji­ni­tă pe surse in­con­testabile. Piatra de în­cercare a ori­cărui scenariu ră­mâ­ne desigur problema teroriș­tilor „nevăzuți, necu­nos­­cuți”.
Cartea domnului Viorel Domenico, Ceaușescu la Târgoviște (22-25 decembrie 1989) nu este o nouă încercare de explicare a eve­nimentelor din decembrie 1989, ci o culegere de mărturii, ce se plasează în conti­nu­area excelentului său volum, După exe­cuție a nins (București, Ed. Militară, 1992).

acad. Florin Constantiniu
București, 1998

E o carte care merită din plin aprecierea de tra­ge­die shakespeariană. Din filele ei se conturează, în persoana lui Ceaușescu, un personaj inventat de Shakespeare. Numai că, spre deo­sebire de eroii shakespea­rieni, Ceaușescu nu e o invenție scriito­ricească. E un personaj real. Cum reală e și tragedia sa shakespeariană. Tragedia celui atotpu­ternic până mai ieri, azi trântit de destin la nivelul de om tratat ca un borfaș de rând, e tragedia celui care, deși obsedat de trădători, ne sesizează tocmai pe cel care-l trădase. Din acest punct de vedere, cartea pe care o aveți sub ochi trebuie citită, nu fără o anume tulburare, de toți cei pe care destinul îi aduce în vârf. I-aș avertiza că destinul te poate aduce, la un moment dat, din înălțimea în care te-a suit, pe podelele pe care s-a zvârcolit, în ultimele sale zile, Ceaușescu.

Ion CRISTOIU

Cuprins

Download (PDF, 156KB)

Cuvânt înainte

Download (PDF, 102KB)

Fragment

Download (PDF, 172KB)